Våra etiska regler 

Håll dig på behörigt avstånd från fusk

Åta dig inte uppdrag som bryter mot lagen eller strider mot allmän rättsuppfattning. 

Agera professionellt

Gör tydliga och kompletta offerter och offertförfrågningar. Utför arbetet professionellt och följ lagar, byggbestämmelser och ingångna avtal samt uppfyll miljö- och kvalitetskrav.

Respektera andra yrkesmänniskor

Agera respektfullt och rättvist gentemot uppdragsgivare, underleverantörer, varuleverantörer och konkurrenter. Arbeta för att alla ska åta sig att följa säkerhets-, kvalitets- och miljöplanerna på byggplatsen.

Bekämpa den gråa ekonomin

Vinnlägg dig om att och ge sådana anvisningar att vare sig du själv eller någon av dina underleverantörer eller varuleveramtörer ingår avtal med en aktör som inte följer skatte- eller sociallagstifning. Följ arbets- och skattelagstiftning och kollektivavtal i dina egna anställningsförhållanden. 

Utveckla versamheten

Planera arbetet så att det kan utföras säkert och så att sjukfrånvaron minskar. Utveckla arbetstagarnas kompetens. Främja aktivt experiementverksamhet och innovationer i syfte att förbättra infrastruktursektorns lönsamhet.

Ta avstånd från korruption

Det är förbjudett att ge eller ta emot mutor.